Obchodní podmínky e-shopu MyKETO

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Společnost: GOLDIM spol. s r.o.

se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha - Michle,

korespondenční adresa: V Lukách 923, 392 01 Soběslav, 

kontakt: obchod@goldim.cz  tel: +420 734 157 140

identifikační číslo (IČ): 47117885,

č.ú.: 3868247001/5500, Raiffeisenbank

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

12537, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.myketo.cz.

   Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavřené kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Dodací podmínky
 8. Odpovědnost za vady, záruka
 9. Vyřízení reklamace
 10. Další práva a povinnosti smluvních stran
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 13. Doručování
 14. Závěrečná ustanovení

 

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GOLDIM spol. s

r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, korespondenční adresa V Lukách 923, 392 01 Soběslav, identifikační číslo (IČ): 47117885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12537 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.myketo.cz.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.myketo.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webovém rozhraní. Kupní smlouva vzniká odesláním (potvrzením) objednávky kupujícím a přijetí objednávky prodávajícím.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové stránka obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. daně z přidané hodnoty = DPH) a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů spojených s doručením zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména následující informace:

 • kontaktní údaje kupujícího,
 • o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webové stránce),
 • způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • náklady spojené s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a)v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav;
 2. b)v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. c)bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3868247001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. d)bezhotovostně platební kartou.

4.2.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Výše nákladů spojených s dodáním zboží je uvedena v odst. 7.

4.3.Platební podmínky těchto obchodních podmínek:

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího předem před odesláním zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na adresu kupujícího, kterou uvedl při zadávání objednávky.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

5.2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

5.3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

5.4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží). Prodávající není povinen vrátit cenu zboží dříve, než kupující zboží prodávajícímu předá nebo prokáže jeho odeslání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Adresa pro zaslání vráceného zboží: GOLDIM spol. s r. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, adresa pro osobní předání vráceného zboží: GOLDIM spol. s r. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, v pracovní den v době od 7 do 15 h. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, bez poškození obalu výrobku a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. 

5.5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (zboží je poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované), je prodávající oprávněn zboží odmítnout převzít zpátky nebo vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej jednostranně proti nároku kupujícího na vracení kupní ceny.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

5.7. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE.

  

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v

případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují dodací podmínky prodávajícího (viz odst. 7 Dodací podmínky těchto obchodních podmínek).

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. V případě, že hodnota objednaného zboží (vč. DPH) převyšuje částku 2 000 Kč, není kupujícímu účtováno poštovné, ani žádné další poplatky. 

7.2. V případě dobírky je účtován poplatek ve výši 40 Kč.

7.3. Způsoby a ceny dopravy (při nákupu do 2 000 Kč): 

Osobní odběr (adresa: V Lukách 923, Soběslav, každý všední den od 7-14:45h)

0 Kč

Česká pošta – BALÍKOVNA

(Česká republika)

51,00 Kč

 

Zásilkovna (Česká republika)

59,00 Kč

Česká pošta – Balík do ruky (Česká republika)

95,00 Kč

Česká pošta – Balík na poštu (Česká republika)

79,00 Kč

PPL Kurýr (Česká republika)

99,00 Kč

PPL Parcel Shop (Česká republika)

89,00 Kč

PPL Kurýr (Slovenská republika)

189,00 Kč

 

Expedujeme pouze na území České republiky a Slovenské republiky. 

Uvedené ceny jsou platné od 01. 06. 2022

7.4. Objednávky zpracovává prodávající každý pracovní den. Zasílací dny:

 • při přepravě Českou poštou - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • při přepravě PPL - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • při využití služby Zásilkovna - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • osobní vyzvednutí objednaného zboží je možné každý pracovní den na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav, v době od 7:00 do 14:45 h.


7.5. Zboží zasílá prodávající pouze na území České republiky a Slovenské republiky. 

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.3. Jakost při převzetí

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního nepotravinářského zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 • Není-li oprava nebo výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši na základě odstoupení od smlouvy.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.4. Zákonná práva z vad

 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží po dobu minimální trvanlivosti uvedené na obalu zboží a za dodržení skladovacích podmínek zákazníkem.
 • V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • o odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • o odstranění vady opravou věci,
  • o přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • o vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: V Lukách 923, 392 01 Soběslav nebo na adrese sídla společnosti: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle.

 

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení práva z vady si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

9.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

9.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

9.6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Kupující prohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen se základními informacemi o ochraně osobních údajů fyzických osob v rámci činnosti prodávajícího, přičemž jejich úplné znění je ke stažení ZDE

11.2. Informace o využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

11.3.  Za jakým účelem cookies využíváme

www.eshop.myketo.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní anonymní webové analytice, lepšímu cílení reklamy, která lépe odpovídá návštěvníkovým zájmům, nebo připisování odměn za doporučení nových zákazníků.

Druhy cookies:

Funkční – slouží k zapamatování osobního nastavení preferencí, zpříjemnění procházení webu nebo připisování konverzí za doporučení zákazníků

Statistické – Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti a analyzujeme používání našeho webu zákazníky. Tato data jsou zcela anonymní a není možné je spojit s konkrétní osobou.

Marketingové – Marketingové cookies nám umožňují lepší cílení reklamy pro naše uživatele a návštěvníky. Díky tomu jim můžeme zobrazovat takový obsah a reklamní nabídky služeb, které jsou pro ně relevantní a projevili o ně v minulosti potenciální zájem. Ani tato data není možné je spojit s konkrétní osobou.

11.4. Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovatel služby CRITEO, provozované společností Criteo SA., sídlem 32 Rue Blanche, 75009, Paris, France
 • Poskytovatel služby CJ Affiliate, provozované společností VIVnetworks.com s.r.o., sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
 • Poskytovatel služby srovnání cen Heuréka, provozované společností Heureka Group a.s., sídlem Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01, Liberec 4, ČR
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době poskytovatel nevyužívá.

11.5. Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@myketo.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Souhlas se sbíráním marketingových cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

11.6. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. S vašimi osobními údaji nakládáme dle informací o ochraně osobních údajů, uvedených v bodě 11.1. těchto obchodních podmínek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 11.7. Poskytovatel umožňuje svým zákazníkům účast ve spotřebitelské soutěži RONDO (dále také jen „Soutěž“) provozované spol. Rondo.cz, IČ: 242 47 286, se sídlem v Praha 10, Nepravidelná 329/9, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 196838 (dále také jako „Rondo.cz”) na stránkách www.rondo.cz. Zákazník výslovně uděluje poskytovateli souhlas s předáním a zpracováním svých osobních údajů společnosti Rondo.cz v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem účasti zákazníka v Soutěži provozované spol. Rondo.cz. 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

12.1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

12.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením). 

 1. DORUČOVÁNÍ

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo objednávce.

13.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 06. 2022 a nahrazují předchozí znění. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího.  

V Soběslavi dne 01. 06. 2022