Obchodní podmínky e-shopu MyKETO

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Toto jsou obchodní podmínky eshopu www.myketo.cz. E-shop provozuje společnost: GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha - Michle, korespondenční adresa: V Lukách 923, 392 01 Soběslav, kontakt: obchod@goldim.cz, tel: +420 734 157 140 identifikační číslo (IČ): 47117885, č.ú.: 3868247001/5500, Raiffeisenbank, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12537, pro prodej Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.myketo.cz.

   Obsah:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena Zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání Zboží
 7. Dodací podmínky
 8. Odpovědnost za vady, záruka
 9. Vyřízení reklamace
 10. Další práva a povinnosti smluvních stran
 11. Ochrana osobních údajů
 12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 13. Doručování
 14. Závěrečná ustanovení
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GOLDIM spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 Michle, korespondenční adresa V Lukách 923, 392 01 Soběslav, identifikační číslo (IČ): 47117885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12537 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.myketo.cz.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.myketo.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného Zboží prodávajícím na webovém rozhraní. Kupní smlouva vzniká odesláním (potvrzením) objednávky kupujícím a přijetí objednávky prodávajícím.

1.5. Koupě Zboží je možná jen přes webové  rozhraní E-shopu. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

1.6. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Některé definice: 

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání Zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

 1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
 2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
 3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy

3.7. Webové stránka obsahuje seznam Zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. daně z přidané hodnoty = DPH) a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů spojených s doručením Zboží. Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné na webové stránce jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.

3.8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.10. V  případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.11. V  některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

3.12. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním Zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.14. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek)..

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

4.3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav;
 2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3868247001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);
 4. bezhotovostně platební kartou.

4.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

4.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

4.6. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží. Výše nákladů spojených s dodáním Zboží je uvedena v odst. 7.

4.7. Platební podmínky těchto obchodních podmínek:

 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu na účet prodávajícího předem před odesláním Zboží.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží kupujícímu.
 • Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

5.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

5.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů nebo poštou na GOLDIM spol. s r. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav. Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.

5.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním Zboží.

5.5. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení Zboží.

5.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením Zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením Zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli. Adresa pro zaslání vráceného Zboží: GOLDIM spol. s r. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, adresa pro osobní předání vráceného Zboží: GOLDIM spol. s r. o., V Lukách 923, 392 01 Soběslav, v pracovní den v době od 7 do 15 h. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, bez poškození obalu výrobku a nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

5.7. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (Zboží je poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované), je prodávající oprávněn Zboží odmítnout převzít zpátky nebo vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej jednostranně proti nároku kupujícího na vracení kupní ceny.

5.8. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na Zboží, které podléhá rychlé zkáze, u Zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným Zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

5.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby 5 dnů. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

5. 10. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

5.11. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy do 14 dnů je dostupný ZDE 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 5 pracovních dní od expedice z našeho skladu způsobem dle Vaší volby.

6.2. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky.

6.3. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 

6.4. Způsob doručení Zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující Zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.6. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

6.7. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.6 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši  100 Kč za každý den prodlevy, expedice nebo doručování. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.8. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.9. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.12. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

 1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat telefonicky nebo emailem;
 2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání telefonicky nebo emailem.

6.11. Další práva a povinnosti stran při přepravě Zboží upravují dodací podmínky prodávajícího (viz odst. 7 Dodací podmínky těchto obchodních podmínek).

 1. DODACÍ PODMÍNKY

7.1. V případě, že hodnota objednaného Zboží (vč. DPH) převyšuje částku 2 000 Kč, není kupujícímu účtováno poštovné.

7.2. V případě dobírky je účtován poplatek ve výši 59 Kč.

7.3. Způsoby a ceny dopravy (při nákupu do 2 000 Kč): 

Osobní odběr (adresa: V Lukách 923, Soběslav, každý všední den od 7-14:45h)

0 Kč

Česká pošta – Balík do Balíkovny

(Česká republika)

66,00 Kč

Zásilkovna (Česká republika)

74,00 Kč

Česká pošta – Balík do ruky (Česká republika)

110,00 Kč

Česká pošta – Balík na poštu (Česká republika)

95,00 Kč

PPL Kurýr (Česká republika)

109,00 Kč

PPL Parcel Shop (Česká republika)

99,00 Kč

PPL Kurýr (Slovenská republika)

199,00 Kč

 

Uvedené ceny jsou platné od 01. 01. 2024

7.4. Objednávky zpracovává prodávající každý pracovní den. Zasílací dny:

 • při přepravě Českou poštou - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • při přepravě PPL - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • při využití služby Zásilkovna - objednávky přijaté v pracovní den do 11 hodin odesílá prodávající v den objednání. Objednávky přijaté po 11. hodině budou odeslány následující pracovní den. 
 • osobní vyzvednutí objednaného Zboží je možné každý pracovní den na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav, v době od 7:00 do 14:45 h.

7.5. Zboží zasílá prodávající na území České republiky a Slovenské republiky.

 1. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.9 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a
 7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

8.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované, nebo na základě jím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, můžete nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese V Lukách 923, 392 01 Soběslav. Pro reklamaci můžete využít také Formulář pro uplatnění reklamace. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

8.5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

8.6. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

8.7. Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 2. odstoupení od Smlouvy, jestliže:
 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8.8. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

8.9. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

8.10. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

8.11. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno: 

a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

b) co je obsahem reklamace; 

c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.12. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.13. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit.

8.14. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

8.15. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která byla již při převzetí Zboží a objevila se ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

8.16. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě Zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8.17. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí Zboží po dobu minimální trvanlivosti uvedené na obalu Zboží jen za dodržení skladovacích podmínek zákazníkem. 

 1. POSTUP A PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

9.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku dle bodu 8.14. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, a může použít Formulář pro uplatnění reklamace, kde uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace dle bodu 8.11. na e-mail info@nase-mleko.cz nebo poštou na korenspondenční adresu společnosti.

9.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení práva z vady si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná, pokud není v rozporu s bodem 8.17. těchto podmínek.

9.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

9.4. Zákonní lhůta pro vyřízení reklamace 30 dnů běží od předání/doručení Zboží prodávajícímu poštou, kurýrem nebo jinou přepravou nebo osobně v provozovně Soběslav. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, v případě multipacků, kompletů a souprav musí být vráceno kompletní, nenačaté a čisté, jinak reklamaci nemusíme uznat.  

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího, a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11. 1 Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

11.2. Kupující prohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen se základními informacemi o ochraně osobních údajů fyzických osob v rámci činnosti prodávajícího, přičemž jejich úplné znění je ke stažení ZDE.

11. 3. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, email a tel. číslo, dobrovolně také věk. Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

 • Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • Po dobu plnění naší služby a poté maximálně 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

11. 4. Zpracování osobních údajů v případě newsletterů (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

 • Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

 • 5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@nase-mleko.cz

11.5. Informace o využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

11.6.  Za jakým účelem cookies využíváme

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. E-shop www.myketo.cz používá cookies k zajištění základní funkčnosti webu, základní anonymní webové analytice, lepšímu cílení reklamy, která lépe odpovídá návštěvníkovým zájmům, nebo připisování odměn za doporučení nových zákazníků.

Druhy cookies:

 • Nezbytné/funkční cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.• Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

11.7. Shromážděné cookies jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • Poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatel služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 • Poskytovatel služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovatel služby CJ Affiliate, provozované společností VIVnetworks.com s.r.o., sídlem Jungmannovo náměstí 753/18, 110 00, Praha 1, ČR
 • Poskytovatel služby srovnání cen Heuréka, provozované společností Heureka Group a.s., sídlem Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01, Liberec 4, ČR

Technický název

Vydavatel

Účel o popis cookies

Doba trvání

funkční

Shoptet, a.s.

web stránka

vázáno na relaci

 analytické

 Shoptet, a.s.

web stránka + nákupy pro analýzu dat

1460 dnů

 analytické

Google Analytics 

 web stránka + nákupy pro analýzu dat

1460 dnů 

reklamní

Google AdWords

web stránka + nákupy pro cílení v reklamě

540 dnů

reklamní

Sklik

web stránka + nákupy pro cílení v reklamě

360 dnů

reklamní

Facebook Ads

web stránka + nákupy pro cílení v reklamě

90 dnů

reklamní

CJ Affiliate

web stránka + nákupy pro cílení v reklamě

360 dnů

reklamní i analytické

Heureka

nákupy pro zaslání dotazníku spokojenosti

360 dnů

 

11.8. Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

11.9. Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

11.10. Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitku na e-mail info@nase-mleko.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek. Souhlas se sbíráním marketingových cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

11.11. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. S vašimi osobními údaji nakládáme dle informací o ochraně osobních údajů, uvedených v bodě 11.1. těchto obchodních podmínek. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném Zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

11.12. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTRĚBITELI

12.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@nase-mleko.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

12.3. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace Zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od Kupní smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).

12.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky

12.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

 1. DORUČOVÁNÍ KORENSPONDECE

13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo objednávce.

13.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat Zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

14.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

14.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

14.4. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

14.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. 01. 2024 a nahrazují předchozí znění. Obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího.  

V Praze 01. 01. 2024